หน้าหลัก » เกี่ยวกับไมครอน » Company Overview

About Micron

บริษัท ศรีกรุงไลท์ติ้ง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 เริ่มทำการผลิตกระดิ่งไฟฟ้าเป็นสินค้าชนิดแรก โดยได้เลือกคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาใช้ในการผลิต ทำให้มียอดการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น และเป็นที่ยอมรับของตลาดอย่างรวดเร็ว

จากนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่จะเพิ่มสินค้าชนิดอื่นๆ ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และราคาที่สมเหตุสมผล จึงมีการลงทุนเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงจากประเทศ ญี่ปุ่นในการทำแม่พิมพ์และเครื่องตรวจสอบคุณภาพที่มีความแม่นยำสูง เพราะบริษัทตระหนักดีว่า สินค้าที่ดีต้องมีเครื่องจักร และเครื่องตรวจสอบที่ดีก่อน อีกทั้งบุคคลากรที่มีคุณภาพ เราจึงจะได้สินค้าที่มีคุณภาพดีตามที่บริษัทต้องการ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 บริษัท เล็งเห็นว่า โคมไฟ ฟลัดไลท์ต่างๆ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ 100% บริษัทเชื่อในศักยภาพในการผลิตของบริษัท ว่าน่าจะสามารถผลิตสินค้าได้เอง เทียบเท่ากับต่างประเทศ โดยมีราคาที่ย่อมเยากว่า จึงเริ่มทำการผลิตโคมไฟฟลัดไลท์เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ทำให้บริษัทมีความชำนาญในเรื่องโคมไฟฟ้าเป็นอย่างมาก  บริษัทได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับทางบริษัท เอพีเนชั่นแนล (ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Panasonic) เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพสินค้า จากอาจารย์ชาวญี่ปุ่น เป็นเวลา 2 ปี ส่งผลให้ทางบรษัทได้รับเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินค้า และมีการพัฒนามาตราฐานในการผลิตและควบคุมสินค้ามากยิ่งขึ้น ทำให้บริษัทได้รับมตราฐาน จาก ISO 9001/2000

ปัจจุบัน บริษัทได้มีการผลิตโคมไฟต่างๆ มากขึ้นหลากหลายชนิดภายใต้แบรนด์ Micron และเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ

บริษัทของยืนยันว่าจะยังคงพัฒนาคุณภาพสินค้าต่อไป อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อยกระดับสินค้าไทยสู่สินค้าโลก ภายใต้นโยบาย สินค้าไทยก้าวสู่สากล

Back to Top

สินค้าโดยไมครอน